V CONCURSO DE PROXECTOS DE PUBLICIDADE COMERCIAL EN GALEGO

Coa lingua conectas

publicidade en galego

e chegas ao corazón

V CONCURSO DE PROXECTOS DE PUBLICIDADE COMERCIAL EN GALEGO

Convocado co fin de promover o uso da nosa lingua na comunicación do sector socioeconómico compostelán e engadir valor e rendemento ás iniciativas publicitarias a través da intervención dos profesionais do deseño e da aplicación da creatividade e da innovación aos soportes e ao seu contido.
RESUMO DAS BASES
número 1
Boa publicidade en galego

O obxectivo do concurso é aumentar a presenza do galego na comunicación publicitaria e contribuír ás boas prácticas e á eficacia comunicativa do tecido empresarial compostelán.

número 2
Unha idea orixinal

Para participar será necesario presentar un proxecto orixinal para a publicitar un establecemento comercial, hostaleiro ou empresarial, ou un grupo de establecementos que formen parte do tecido socioeconómico compostelán. A inscrición poderá realizala a empresa encargada de deseñalo ou a empresa que se publicita.

número 3
Antes do 30 de xuño

Presentar:
a) Folla de inscrición.
b) Documentación acreditativa e descritiva do establecemento.
c) Documentación acreditativa e descritiva do deseñador, empresa de comunicación etc.).
d) Proxecto que se presenta ao concurso.


número 4
CRITERIOS AVALIATIVOS
Calidade lingüística, uso da linguaxe inclusiva, aproveitamento de recursos idiomáticos, orixinalidade e innovación nos contidos e nos formatos, precisión na definición do target, viabilidade técnica e económica, adecuación dos ítems e das canles de distribución aos obxectivos.
número 5
XURADO
O alcalde, a concelleira de Desenvolvemento Económico, cadanseu técnico municipal dos departamentos de Lingua e Comercio e tres profesionais no ámbito do deseño e a comunicación.
número 6
Ditame do xurado

O ditame do xurado será elevado á Xunta de Goberno Local como órgano competente para resolver o concurso dentro do prazo dun mes contado desde a data en que remata o prazo de presentación dos traballos. O acordo de resolución farase público polo procedemento que corresponde aos acordos que adopta a Xunta de Goberno Local e, así mesmo, notificarase aos interesados.

número 7
2 premios de 5.000 €

As contías dos premios estarán sometidas ao réxime fiscal que lles corresponde para os efectos da súa tributación. O pagamento dos premios farase en dúas partes. A primeira, por importe dunha quinta parte, entregarase aos concursantes gañadores unha vez resolta a convocatoria. O resto do importe, farase entrega unha vez xustificada a execución das campañas:

Antes do 30 de novembro
número 8
Aceptación das bases

A participación neste concurso implica a aceptación das bases en todo o seu contido.

Coa lingua conectas... e chegas ao corazón

Presenta unha proposta e
participa!